telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
NOUTĂȚI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, organizează pe data de 29 septembrie 2021 evenimentul on-line dedicat zilei internaționale a conștientizării asupra risipei și deșeurilor alimentare, care se desfășoară în cadrul campaniei:
„Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente”Contextul evenimentuluiÎn jur de 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare sunt estimate ca fiind generate anual în UE, deșeuri provenind de pe întregul lanț alimentar, însă ponderea cea mai mare o reprezintă deșeurile provenite din gospodării.
Risipa alimentară generează schimbări climatice, având o amprentă de carbon de aproximativ 8% din totalul emisiilor cu efect de seră globale și, pe lângă costurile socio-economice pe care le implică, aceasta are și implicații de natură etică: aproximativ 800 de milioane de oameni din lume sunt subnutriți.

Scop
În România, în anul 2019, au fost reglementate normele metodologice de aplicare a legii 217 publicată în Monitorul Oficial pe 17 noiembrie 2016, lege care reglementează acțiunile operatorilor economici, astfel încât, să limiteze risipa alimentelor.

Provocări
Care sunt obligațiile actorilor de pe lanțul agroalimentar?
Cum se poate adapta producția de alimente astfel încât să nu existe pierderi?
Ce pot face consumatorii pentru a limita risipa alimentară?
Cum se poate redistribui/utiliza surplusul de alimente provenit din activitatea economică?

Răspunsurile la aceste întrebări reprezintă provocările esențiale pentru dialogul dintre participanții la eveniment.

Cui se adresează evenimentul?
Evenimentul se adresează autorităților responsabile implicate în reglementarea acțiunilor desfășurate pe tot lanțul alimentar, mediului de afaceri și mediului academic și nu în ultimul rând consumatorilor.

 

actualizat 11 august 2021 –  DAJ Suceava
Pe drumuri de vacanta, aplicatia dezvoltata de colegii nostri de la IT, Catalogul Produselor Alimentare Certificate – CPAC, poate fi un instrument util pentru a va bucura de gusturi autentice romanesti.
actualizat 10 august 2021 – DAJ Suceava
AFIR a semnat un protocol de colaborare cu Patria Bank pentru a facilita accesul fermierilor la creditare.
MADR anunță că astăzi, 10.08.2021, S-A FINALIZAT perioada de depunere cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG 58/2021.
✍🏻 Au fost depuse un număr de 93.593 de cereri pentru 1.307.297 de capete🐮.
actualizat – 9 august 2021 –  DAJ Suceava
Dragă pofticiosule,
Făbricuța de brânzeturi La Izvorul Dornei îți aduce toate produsele tale preferate, oriunde în Vatra Dornei, dacă comanzi de minim 50 RON.
Tu te bucuri de preparatele noastre, iar noi ne bucurăm să ți le aducem.
Comandă telefonic la 0758853496 sau pe messenger!
 actualizare 15 iulie 2021
AFIR a publicat criteriile de selectie aprobate pentru submăsurile de tranziție din cadrul PNDR 2020.
APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Horărârii nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr.609/18.06.2021 și până cel târziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv.
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, după cum urmează:
Ardei gras și/sau ardei lung;
Castraveți;
Tomate;
Vinete.
Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.
‍ Beneficiari:
producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în temeiul Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021;
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
producătorii agricoli persoane juridice.
Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la 20 iulie 2021, inclusiv.
Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program, fermierii solicită funcționarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor / întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare (conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651/2021).
Calcul sumă maximă de 2000 E ce poate fi încasată: (din maximum de 20.000 euro pentru ajutoare de minimis /beneficiar se scad valorile celorlalte ajutoare de minimis încasate în anii anteriori-conform datelor transmise de către DAJ ).
Beneficiarul poate primi valoarea maxima de 2.000 euro, suma rezultata prin scaderea din 20.000 euro a sumei tuturor ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză:
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii;
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa;
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2019;
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi;
ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol;
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” pentru anul 2020;
ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol;
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020-2022;
orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de HG nr. 651/2021.
Rezultatul acestei verificări este transpus într-un document (Anexa nr. 5 – Calculația ajutoarelor de minimis conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651/2021), care se înmânează fermierului personal sau se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat.
Cuantumul ajutorului de minimis
Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020, beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1000 mp.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Documente atașate cererii de înscriere în program:
copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit;
copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
dovadă cont activ bancă/trezorerie;
adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.
Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis:
sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 651/2021;
să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete;
să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.
Producțiile minime:
1️⃣ în sere:
2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
8500 kg/1000 mp pentru tomate;
3000 kg/1000 mp pentru vinete;
2️⃣ în solarii:
1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung;
3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
3200 kg/1000 mp pentru tomate;
2000 kg/1000 mp pentru vinete;
Beneficiarii au obligația transmiterii, în scris, a notificărilor către centrele județene / locale / al municipiului București unde au depus cererea de înscriere în Program în vederea efectuării controlului la fața locului în termen de 10 zile înainte de recoltare.
Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți ai APIA și DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.
Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele județene / locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,
‼️ Valorificarea producției se realizează în perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.
‼️ Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.
Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020.
▶️ Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii prinvind susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii – tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:
✅ APIA, mereu alături de fermieri!

APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii nr.652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021 și până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.
Schema de ajutor de minimis, se aplica pe întreg teritoriul Romaniei în anul 2021, pentru susținerea producției la plante aromatice, după cum urmează:
1️⃣ Busuioc
2️⃣ Cimbru
3️⃣ Coriandru
4️⃣ Fenicul
5️⃣ Muștar
Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a 1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro.
Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis este de:
2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
100 euro/ha pentru coriandru;
200 euro/ha pentru fenicul;
150 euro/ha pentru muștar.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program, fermerii solicită funcționarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor / întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare( conform alin. (1) din HG nr. 652/2021).
Rezultatul acestei verificări este transpus intr-un document (Anexa nr. 5 – Calculația ajutoarelor de minimis conform alin. (1) din HG nr.652/2021), care se înmânează fermeirului personal sau se comunica prin mijloace de informare electronică /poștă/curierat.
Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis :
să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG. nr. 652/16.06.2021;
să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare;
să depună cerere de înscriere în program;
să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;
să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicita ajutor de minimis
să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.
Producțiile minime:
4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;
4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;
800 kg samanta/ha pentru coriandru;
650 kg samanta/ha pentru fenicul;
950 kg samanta/ha pentru muștar.
Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la data de 30 iunie 2021, inclusiv .
Documente atașate cererii de înscriere în program :
Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;
Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;
Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.
Înainte de recoltare cu 10 zile fermierul are obligatia notificarii centrului județean/local unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la fața locului. Verificările la fața locului se efectuaează de către echipe mixte formate din reprezentanți APIA și DAJ – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.
Valorificarea producției trebuie efectuată numai după verificarea la fața locului și întocmirea pprocesului verbal de control.
Documentele justificative care atestă obținerea producției, o reperzintă contractul de vânzare însoțit de factura sau carnetul de comercializare.
‼️ Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.
Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr.323 din 1 octombrie 2020.
▶️ Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii privind susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii – tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:
✅ APIA, mereu alături de fermieri!
HOTĂRÂREA NR.652 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE DE PLANTE AROMATICE PENTRU ANUL 2021
HOTĂRÂREA NR.651 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE PENTRU ANUL 2021
.. ()
ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️
… Pentru a veni în sprijinul gospodariilor / fermierilor / antreprenorilor nonagricol & HORECAdin zona montană, #____ … va organiza, în perioada următoare, cursuri de formare profesională pentru persoanele care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL).
ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️
… Cursurile sunt gratuite;
☘️ … Grupul țintă – locuitorii din zona montană din întraga țară;
☘️ … Se organizează la cerere, minim 10 cursanți;
☘️ … Se derulează pe parcursul a 4 zile;
☘️ … Durată de 24 ore;
☘️ … Se acordă #atestat_de_participare.
… Modul de organizare:
1️⃣ … Prezență fizică la sala de curs.
2️⃣ … În sistem online, prin intermediul aplicației Skype, (în funcție de organizarea grupelor, locațiile solicitanților și evoluția pandemiei).
✒ … Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:
✅ … Copie după CI / buletin a solicitantului;
✅ … Copie după certificatul de naștere a solicitantului;
✅ … Cerere tip de înscriere;
✅ … Fișa personală a solicitantului.
… Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la:
Sediul central – Vatra Dornei, jud. Suceava, Str. Runc, nr. 23 … sediul #Agenției_Naționale_a_Zonei_Montane, prin:
– , . -ℂ
sau
☎️0️⃣2️⃣3️⃣0️⃣ . 3️⃣7️⃣5️⃣.0️⃣3️⃣6️⃣
sau
– formare.profesioanala@azm.gov.ro.

GHIDURI  CONSULTATIVE

                                                  RECENSĂMÂNTUL  AGRICOL

În perioada 1 mai-31 Iulie 2021, se efectuează la nivel național, în toate unitățile administrativ teritoriale din Romania, recensământul agricol.

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/03/recensamant-agricol-in-perioada-1-mai-31-iulie-2021.pdf

AFIȘ  RECENSĂMÂNUTUL  GENERAL  AGRICOL  RUNDA  2020 A3

 http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/04/Afis-RGA-runda-2020-A3-BT.pdf

PLIANT RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL RUNDA 2020

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/04/pliant-RGA-runda2020-BT.pdf

AFIR primeste din data de 4 ianuarie cereri de finantare pentru submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, componenta DIASPORA.

 O noua oportunitate pentru tinerii romani din strainatate (sub 40 de ani) de a reveni in tara si a incepe o activitate in agricultura.

Romania are nevoie de tineri, are nevoie de brate care sa produca hrana tarii!

Iata un ghid sintetic al sM 6.1 – Diaspora care va poate oferi rapid orientarea necesara pentru a actiona.

Depunerea cererilor de finanțare se face doar on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 4 ianuarie, ora 09:00 și până în data de 4 mai, ora 16.00.

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri

 

OPREȘTE RISIPA DE ALIMENTE

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/09/Afis-risipa-alimente-primarii.docx

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/09/Afis2-A2.pdf

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/09/Afis1-A2.pdf